Văn bản pháp quy

TCVN6579-2000

TCVN6579-2000

Chi tiết Quy chuẩn TCVN6579-2000 … Đọc Thêm

TCVN6580-2000

TCVN6580-2000

Chi tiết TCVN6580-2000 … Đọc Thêm

QCVN 11:2015/BGTVT

QCVN 11:2015/BGTVT

Chi tiết Quy chuẩn QCVN 11:2015/BGTVT … Đọc Thêm

QCVN 09:2015/BGTVT

QCVN 09:2015/BGTVT

Chi tiết Quy chuẩn QCVN 09:2015/BGTVT … Đọc Thêm

Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định, hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 108/2015/NĐ-CP Quy định, hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Chi tiết nghị định 108/2015/NĐ-CP   … Đọc Thêm

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất tải trọng khổ giới hạn đường bộ xe quá tải

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất tải trọng khổ giới hạn đường bộ xe quá tải

Chi tiết văn bản … Đọc Thêm

QCVN 34:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô

QCVN 34:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô

Chi tiết QCVN 34:2011/BGTVT … Đọc Thêm

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe qua khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham giao giao thông trên đường bộ. Chi tiết Thông tư 46/2015/TT-BGTVT … Đọc Thêm

Thông tư 30/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Thông tư 30/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường  trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

Thông tư 30/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới Nội dung chi tiết của Thông tư 30/2011/TT-BGTVT … Đọc Thêm

Thông tư 41/2013/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT XE ĐẠP ĐIỆN

Thông tư 41/2013/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT XE ĐẠP ĐIỆN

Nội dung chi tiết của Thông tư 41/2013/TT-BGTVT … Đọc Thêm

Thông tư 53/2014/TT-BGTVT Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư 53/2014/TT-BGTVT Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Nội dung chi tiết Thông tư 53/2014/TT-BGTVT … Đọc Thêm

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ

Nội dung chi tiết Thông tư 42 … Đọc Thêm