Tin tức

Thông tư 36/2023/TT-BGTVT Ban hành sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe Ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Thông tư 36/2023/TT-BGTVT Ban hành sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe Ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Thông tư 36/2023/TT-BGTVT Ban hành Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe Ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị)Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm

Thông tư 43/2023/TT-BGTVT về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2014/TT-BGTVT, 42/2018/TT-BGTVT, 16/2022/TT-BGTVT

Thông tư 43/2023/TT-BGTVT về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2014/TT-BGTVT, 42/2018/TT-BGTVT, 16/2022/TT-BGTVT

Thông tư 43/2023/TT-BGTVT về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2014/TT-BGTVT, 42/2018/TT-BGTVT, 16/2022/TT-BGTVT (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy – 31/10/2023

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy – 31/10/2023

QUYẾT ĐỊNH - Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm

Thông 11/2022/TT-BKHCN – Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trường Bộ KHCN ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hoá đối với ô tô

Thông 11/2022/TT-BKHCN – Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trường Bộ KHCN ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hoá đối với ô tô

Thông 11/2022/TT-BKHCN - Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trường Bộ KHCN ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hoá đối với ô tô (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm

Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ

Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ  và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ

Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm

Thông tư 12/2022/TT-BGTVT – Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Thông tư 12/2022/TT-BGTVT – Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Thông tư 12/2022/TT-BGTVT - Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm

Nghị định 47/2022/NĐ-CP – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Nghị định 47/2022/NĐ-CP – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Nghị định 47/2022/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm

Nghị định 101/2021/NĐ-CP – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 101/2021/NĐ-CP – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

Nghị định 101/2021/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm

QCVN 109:2021/BGTVT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI MỨC 5 ĐỐI VỚI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI

QCVN 109:2021/BGTVT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI MỨC 5 ĐỐI VỚI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI

QCVN 109:2021/BGTVT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI MỨC 5 ĐỐI VỚI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm

Nghị Quyết 84/NQ-CP – Về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nghị Quyết 84/NQ-CP – Về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nghị Quyết 84/NQ-CP - Về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm

Quyết định 452/QĐ-BTC – Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định 452/QĐ-BTC – Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Quyết định 452/QĐ-BTC - Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm

TCVN 11794:2017 – Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự – yêu cầu chung

TCVN 11794:2017 – Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự – yêu cầu chung

TCVN 11794:2017 – Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự – yêu cầu chung (Xin vui lòng click vào đây để xem đầy đủ nếu slide không hiển thị) … Đọc Thêm